Strona Gwna FORUM PORTALU UZALE¯NIENIA
Kurs na trze¼wo¶æ

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Nastpny temat
"Jêzyk wyzwolenia"
Autor Wiadomo
kahape 
przyjaciel forum
koalkaPomoga: 145 razy
Wiek: 59
Doczya: 13 Maj 2007
Posty: 3147
Wysany: Wto 28 Mar, 2017 10:11   

28 marca
Równowaga.

D±¿ do równowagi.
Niech rozum stanowi przeciwwagê do twych emocji.
Po³±cz „oderwanie siê” od spraw z wype³nianiem tego, co do ciebie nale¿y.
Utrzymuj równowagê miêdzy dawaniem a braniem.
Uzupe³niaj pracê zabaw±, biznes – sprawami osobistymi.
Utrzymuj równowagê miêdzy zaspakajaniem potrzeb duchowych, a zaspakajaniem innych potrzeb.
Wypo¶rodkuj miêdzy powinno¶ciami wobec innych a dbaniem o siebie.
Znajd¼ z³oty ¶rodek miêdzy dbaniem o innych a dbaniem o siebie.
Tam gdzie to mo¿liwe, b±d¼ dobry dla innych, lecz równie¿ b±d¼ dobry dla siebie.
Niektórzy z nas musz± nadrobiæ stracony czas.

Dzisiaj bêdê usi³owaæ osi±gn±æ równowagê.
_________________
"NIKT NIE NADEJDZIE"
Nie pojawi siê nikt, kto mnie wybawi, naprawi moje ¿ycie, rozwi±¿e moje problemy.
Je¿eli sam czego¶ nie zrobiê, nic siê nie polepszy. Nathaniel Branden
 
 
 
kahape 
przyjaciel forum
koalkaPomoga: 145 razy
Wiek: 59
Doczya: 13 Maj 2007
Posty: 3147
Wysany: Pi 12 Maj, 2017 11:41   

12 marca

Blisko¶æ
Mo¿emy pozwoliæ sobie na zbli¿enie siê do innych ludzi. Wielu z nas ma g³êboko zakorzenione schematy zachowañ, prowadz±ce do unicestwienia zwi±zków. Niektórzy z nas instynktownie zrywaj± zwi±zek, jak tylko osi±gnie on pewnie stopieñ zbli¿enia i intymno¶ci.
W momencie, gdy zaczyna rosn±æ nasze poczucie blisko¶ci z drug± osob±, mo¿e zdarzyæ siê, ¿e bêdziemy koncentrowaæ siê na jakim¶ defekcie jej charakteru, dopóki nie zacznie on nam wszystkiego przes³aniaæ. Mo¿emy stworzyæ dystans, zamykaj±c siê w sobie lub odpychaj±c tego kogo¶ swoim zachowaniem. Mo¿emy zacz±æ krytykowaæ tê osobê- takie zachowanie z pewno¶ci± spowoduje wytworzenie dystansu.
Mo¿emy te¿ zacz±æ j± kontrolowaæ, co uniemo¿liwi intymno¶æ.
Mo¿emy wmawiaæ sobie, ¿e nie chcemy ani nie potrzebujemy nikogo; albo odwrotnie, przyt³oczyæ tego kogo¶ swoimi potrzebami.
Czasami skazujemy siebie na pora¿kê, próbuj±c zbli¿yæ siê do ludzi, którzy nie s± w stanie otworzyæ siê na intymno¶æ – osoby czynnie uzale¿nione lub ludzie, którzy z wyboru nie chc± byæ blisko z nami. Czasami wybieramy ludzi z konkretnymi wadami, aby zostawiæ sobie furtkê do ucieczki, gdy przyjdzie czas na blisko¶æ.
Boimy siê zatracenia w drugiej osobie. Boimy siê, ¿e blisko¶æ odbierze nam poczucie w³adzy na naszym ¿yciem. Boimy siê, ¿e nie bêdziemy zdolni zatroszczyæ siê o siebie.
W procesie zdrowienia uczymy siê, ¿e mo¿emy pozwoliæ sobie na blisko¶æ z innymi lud¼mi. Poniewa¿ nasze wybory dotycz± bezpiecznych, zdrowych osób, blisko¶æ staje siê mo¿liwa. Blisko¶æ nie oznacza, ¿e musimy zatraciæ siebie czy zrezygnowaæ z w³asnego ¿ycia.
Jak powiedzia³ pewien mê¿czyzna – uczymy siê zachowaæ swoj± si³ê w relacjach z innymi nawet wtedy, gdy jeste¶my z nimi blisko, albo gdy druga osoba posiada co¶, czego potrzebujemy.

Dzisiaj otworzê siê na blisko¶æ i intymno¶æ wobec innych ludzi w stosownych dla mnie sytuacjach. Tam, gdzie to mo¿liwe, pozwolê sobie i innym na autentyzm i bêdê cieszy³ siê wiêzi± i dobrymi stosunkami, jakie miêdzy nami istniej±.
_________________
"NIKT NIE NADEJDZIE"
Nie pojawi siê nikt, kto mnie wybawi, naprawi moje ¿ycie, rozwi±¿e moje problemy.
Je¿eli sam czego¶ nie zrobiê, nic siê nie polepszy. Nathaniel Branden
 
 
 
kahape 
przyjaciel forum
koalkaPomoga: 145 razy
Wiek: 59
Doczya: 13 Maj 2007
Posty: 3147
Wysany: Sob 17 Cze, 2017 11:31   

17czerwca
Poddanie siê

Naucz siê dobrze lekcji p³yn±cej z obecnej sytuacji. Nie posuniemy siê do przodu, opieraj±c siê temu, co jest nieprzyjemne w naszym ¿yciu obecnie. Idziemy do przodu, rozwijamy siê i zmieniamy dziêki poddaniu siê.
Wzbranianie siê i opór nie s± kluczem; klucze, który otwiera zamkniête drzwi jest poddanie siê.

Pos³uchaj tej prawdy: ka¿dy z nas jest w danej sytuacji z jakiego¶ powodu.
Musimy nauczyæ siê ka¿dej cennej lekcji, zanim bêdziemy mogli posun±æ siê do przodu.

Co¶ wa¿nego musi dokonaæ siê w nas i w ludziach, którzy nas otaczaj±. Byæ mo¿e nie jeste¶my w stanie rozpoznaæ tego w tej chwili, lecz mo¿emy mieæ ¶wiadomo¶æ, ¿e jest to wa¿ne. Mo¿emy mieæ ¶wiadomo¶æ, ¿e jest to dla nas dobre.

Pokonaj przeciwno¶ci nie poprzez u¿ycie si³y – pokonaj je poprzez poddanie siê. Walka toczy siê i jest wygrywana wewn±trz nas samych. Musimy przez to przej¶æ dopóki nie przyswoimy sobie lekcji, dopóki nie zaakceptujemy swojej sytuacji, dopóki nie odczujemy wdziêczno¶ci, dopóki nie staniemy siê wolni.

Dzisiaj otworzê siê na lekcje p³yn±ce z obecnej sytuacji. Nie muszê kategoryzowaæ, wiedzieæ, ani rozumieæ tego, czego siê uczê. Stanie siê to dla mnie jasne we w³a¶ciwym czasie. Dzisiaj wystarczy ufno¶æ i wdziêczno¶æ.
_________________
"NIKT NIE NADEJDZIE"
Nie pojawi siê nikt, kto mnie wybawi, naprawi moje ¿ycie, rozwi±¿e moje problemy.
Je¿eli sam czego¶ nie zrobiê, nic siê nie polepszy. Nathaniel Branden
 
 
 
kahape 
przyjaciel forum
koalkaPomoga: 145 razy
Wiek: 59
Doczya: 13 Maj 2007
Posty: 3147
Wysany: Nie 03 Wrz, 2017 11:57   

3 wrze¶nia
Potêga s³ów

Wiem, ¿e usi³ujê kontrolowaæ sytuacjê, ale to samo robi mój m±¿. Mo¿e nawet bardziej ni¿ ja. Za ka¿dym razem, kiedy podejmowa³am decyzjê o rozstaniu; za ka¿dym razem, kiedy zbiera³am siê do przekroczenia progu, on doskonale wiedzia³, co powiedzieæ, ¿eby mnie zatrzymaæ. I wiedzia³, jak na to zareagujê. Wiedzia³ dok³adnie, jakie czu³e punkty musi nacisn±æ, ¿eby trzymaæ mnie w szachu. Wiedzia³, co robi i wiedzia³, jak siê zachowam. Nie mam co do tego w±tpliwo¶ci, poniewa¿ sam to przyzna³ po rozpoczêciu leczenia.
Anonimowy


Niektórzy z nas s± bardzo bezbronni wobec s³ów, takich jak „kocham Ciê” lub „przepraszam”, które padaj± w odpowiednio dobranym momencie. Czasami jest to wymówka wypowiedziana odpowiednim tonem g³osu. Pog³askanie po g³owie. Bukiet ró¿. Poca³unek. Karteczka. Kilka s³ów obiecuj±cych mi³o¶æ, któr± jeszcze tylko trzeba wprowadziæ w ¿ycie – to wszystko mo¿e wpêdziæ w pu³apkê zaprzeczenia. Czasami mo¿e pog³êbiæ nasz opór przed przyznaniem siê do faktu, ¿e jeste¶my ok³amywani, poniewierani i wykorzystywani.

S± tacy, którzy umy¶lnie staraj± siê wywieraæ na nas presjê, kontrolowaæ i manipulowaæ nas pust± retoryk±. Znaj± nasz± bezbronno¶æ wobec dobrze dobranych s³ów. Nie b±d¼my tacy naiwni. Oni wiedz±, co robi±. Rozumiej± skutek, jaki maj± na nas ich s³owa.

Nie musimy udzielaæ s³owom takiej mocy, nawet je¿eli s³owa s± tym, co chcemy us³yszeæ; nawet je¿eli brzmi± koj±co i zdaj± siê t³umiæ ból.
Prêdzej czy pó¼niej u¶wiadomimy sobie, ¿e je¿eli s³owa nie pokrywaj± siê z czynami, godzimy siê na kontrolowanie, manipulacjê i nieuczciwo¶æ. Prêdzej czy pó¼niej dojdziemy do wniosku, ¿e s³owa nic nie znacz±, je¿eli zachowanie drugiej osoby nie pokrywa siê z nimi.
Mo¿emy ¿±daæ spójno¶ci w s³owach i czynach od osób z naszego otoczenia. Mo¿emy nauczyæ siê nie ulegaæ czyim¶ pustym s³owom.
Nie mo¿emy kontrolowaæ tego, co robi± inni, lecz mo¿emy wybraæ w³asne zachowania i kierunek dzia³ania. Nie musimy pozwalaæ, by pusta retoryka w dobrze dobranym momencie mia³a nad nami kontrolê – nawet je¿eli s³owa, jakie s³yszymy, s± dok³adnie tym, co chcemy us³yszeæ, aby z³agodziæ ból.

Dzisiaj skoñczê ze swoj± bezbronno¶ci± wobec s³ów. Bo¿e, pomó¿ mi zaufaæ sobie w poznaniu prawdy nawet wtedy, kiedy jestem oszukiwany. Pozwól mi cieszyæ siê tymi relacjami, które cechuje spójno¶æ. Pomó¿ mi uwierzyæ, ¿e zas³ugujê na spójno¶æ i prawdê w zachowaniu i s³owach osób, na których mi zale¿y.
_________________
"NIKT NIE NADEJDZIE"
Nie pojawi siê nikt, kto mnie wybawi, naprawi moje ¿ycie, rozwi±¿e moje problemy.
Je¿eli sam czego¶ nie zrobiê, nic siê nie polepszy. Nathaniel Branden
 
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 10


<